Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
WWW.SIMONFITNESS.HU

A nyilatkozat célja
Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Simon László egyéni vállalkozó (székhelye:3070 Bátonyterenye, Iskola út 9. 1/5, adószáma: 68406011-1-32) által üzemeltetett a www.simonfitness.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.
Bevezető
A tájékoztató nem jognyilatkozat. Alkotmányos követelmény, hogy mindenki számára követhetővé és
ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol,
mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Ezen alkotmányos követelmény az
adatkezelés megkezdése előtt az előzetes tájékoztatáson keresztül érvényesülhet. Az előzetes
tájékoztatás célja, hogy az érintett a megfelelő tájékoztatás alapján képes legyen felismerni azt, hogy
az adott adatkezelés milyen hatással van az információs önrendelkezési jogára és a magánszférájára.
Az érintettek a megfelelő tájékoztatáson keresztül ismerhetik meg a személyes adataikra vonatkozó
adatkezelést, illetve ezáltal érvényesülhet az információs önrendelkezési joguk. Az egyes adatkezelési
körülmények időről időre megváltozhatnak, illetve az adatkezelő dönthet arról, hogy a folyamatban
levő adatkezeléséhez kapcsolódóan új adatkezelési céllal egészíti ki. Ebben az esetben
elkerülhetetlen a tájékoztató módosítása. Az adatkezelőnek kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy
az adatkezelési körülményekben bekövetkező változások megjelenjenek az adatkezelési
tájékoztatóban is.

A szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
1. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2. 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
3. 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
4. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
5. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

Fogalom meghatározások
1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható

WWW.SIMONFITNESS.HU
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

3. Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a egészségügyi személyes adat
4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása
8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele
9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges
11. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából
13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
14. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve
a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi
16. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat
keletkezett
17. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi
18. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
19. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

 

 

Az adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő neve: Simon László egyéni vállalkozó
Adatkezelő székhelye 3070 Bátonyterenye, Iskola út 9. 1/5
Adatkezelő elektronikus levelezési címe: simonfitness4you@gmail.com
Adatkezelő egyéb elérhetősége: https://simonfitness.hu/
Adatkezelő internetes címe: https://simonfitness.hu/

Az adatkezelés célja
Adatkezelés kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez, számlázáshoz és ügyfélkapcsolat céljából történik.
Az adatkezelő csak a megrendelők személyes adatait kezeli, azokat csak a felhő alapú számlázó
szolgáltatónak továbbítja. Az adattovábbítás célja kizárólag a számlakibocsájtási és adófizetési kötelezettségeknek való elégtétel. Az adatkezelő senkit nem keres fel a szolgáltatás teljesítésén kívüli ügyletekkel.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ektv. az adatvédelmi előírásai között felhatalmazza a szolgáltatót, hogy a szolgáltatás nyújtása
céljából kezelheti azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenek. A számlázási információk adatkezelésének jogalapja kötelező adatkezelés. A
számlázási adatoktól eltérő adatok adatkezelésének jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv.
5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése.

Az adatok törlése
Szerződéskötés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
alapján 8 évig őrzi meg az adatkezelő.

Adatfeldolgozás
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás
rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe.

Tájékoztatás az Ügyfél által megadott adatokra vonatkozó adatkezelésről

Név/cégnév

Simon László ev.

Marosi Nikolett ev.

Barion Payment Zrt.

KBOSS.hu Kft.

Székhely

3070 Bátonyterenye, Iskola út 9. 1/5

2119 Pécel
Faiskola utca 20.

1117 Budapest Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Tevékenység

Szolgáltató

Tárhelyszolgáltató

Elektronikus fizetés

Számlázó program

Adatkezelő vagy feldolgozó?

Adatkezelő

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó és kezelő

Adatfeldolgozó

Adatkezelés célja

Ügyfélkapcsolat, szerződéskötés, számlázás

Informatikai rendszer biztosítása, csak tárolás

Biztonságos bankkártyás fizetés lebonyolítása

Számla kiállításához szükséges adatok feldolgozása

Adatkezelés időtartama

Személyes adatok törlése a szerződés megszűnte után

Személyes adatok törlése a szerződés megszűnte után

Stripe, Inc
adatvédelmi tájékoztatója szabályozza

Törvény szerint 8 év

Adatkezelés jogalapja

Kötelező adatkezelés (számla kibocsátási kötelezettség)

Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat

Stripe, Inc
adatvédelmi tájékoztatója szabályozza

Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat

Kezelt, feldolgozott adatok

Számlázási név, számlázási cím, elektronikus levelezési cím, IP cím

Számlázási név, számlázási cím, elektronikus levelezési cím, IP cím

Stripe, Inc
adatvédelmi tájékoztatója szabályozza

Számlázási név, számlázási cím

 

Adatbiztonság
1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést
megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan
megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
2. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
3. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése
érdekében.

Adatkezelés az érintett hozzájárulásának hiánya esetén
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányban a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további
külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
A jogalap alkalmazásához az adatkezelőnek el kell végeznie az ún. érdekmérlegelési tesztet, melynek
eredményéről oly módon kell tájékoztatni az érintettet, hogy annak alapján egyértelműen meg
tudják állapítani, mely jogos érdek alapján miért is tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az
adatkezelő a beleegyezésük nélkül kezeljen személyes adatot.

Az érintettek jogai és érvényesítésük
1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés
kivételével – törlését vagy zárolását.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az
adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a
továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
4. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
5. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos
érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
6. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az Ügyfél kéri, a kezelt adat
hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.
7. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen.
8. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az
érintett jogos érdekét nem sérti.
9. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén
az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Adatkezelő neve: Simon László egyéni vállalkozó
Adatkezelő levelezési címe: 3070 Bátonyterenye Iskola út 9. 1/5
Adatkezelő elektronikus levelezési címe: simonfitness4you@gmail.com
Adatkezelő egyéb elérhetősége: https://simonfitness.hu/

Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelőhöz
fordulhat a fenti elérhetőségek egyikén. Az adatkezelő készséggel áll az érintett rendelkezésére
bármilyen kérdés vagy észrevétel megválaszolására, a felmerülő problémák azonnali megoldására.

Az érintett továbbá jogorvoslati lehetősséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál élhet.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Cookie használat
Az Uniós törvények értelmében a szolgáltató tájékoztatja az érintettet, hogy ez a weboldal
úgynevezett “cookie”-kat vagy “sütiket” használ. A sütit a felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Amennyiben ezt nem teszi
meg, illetve ha az “Engedélyezem” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát. Bővebb
információ a sütik használatáról a sütik kezelése című tájékoztatóban olvasható.